wazny komunikat

Dyrektor I SLO w Tarnobrzegu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 642) plan działań w liceum w najbliższym czasie będzie wyglądał następująco: 

  1. Do 26 kwietnia br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Przez ten okres, tj. od 15 kwietnia do 24 kwietnia br., nauczanie będzie odbywać się w naszym liceum on-line, według harmonogramu obowiązującego przed przerwą świąteczną.
  2. Dla uczniów klas trzecich liceum 24 kwietnia jest ostatnim dniem nauki w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego, konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej, zatwierdzająca wyniki roczne i końcowe uczniów klas trzecich, odbędzie się 22 kwietnia.
  3. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów maturalnych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. 

Paweł Dobrowolski